இங்கு சுமார் 200 வருடங்களுக்கு முன்பு வாழந்து வந்தவர்தான் கரிச்சியப்ப கவுண்டர். இவ்வ+ரில் பெருமாள் கோயில், காளியம்மன் கோவில் ஆண்டு ஆண்டு காலமாக வழிபாடு நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
•    புவியமைப்பு –
சின்னமனுரிலிருந்து     6 கிமி
தேனியிலிருந்து     26 கிமி
•    மக்கள் தொகை விபரம்
ஆண்     :
பெண்        :
மொத்தம்    : 6585
•    கலாச்சாரம:;
சமுக வழிபாடு: காளியம்மன் கோவில் வழிபாடு
குறிப்பிடத்தக்க பழக்க வழக்கம:;
•    பொருளாதார நிலை: மிக நன்று ஃ நன்று ஃ சுமார்
•    இயற்கை வளம் – (நீர் – நிலம);: மிக நன்று ஃ நன்று ஃ சுமார்
•    ஊராட்;சியில் செயல்படுத்தபடும் அரசு நல திட்டங்கள்:

வரிசை எண்

திட்டம்

பயணடைவோர் விவரம்

எண்ணிக்கை

தொகை (ரூ)

1 IAT தொகுப்பு வீடு 41 41,00,000
2 பசுமை வீடுகள் 8 14,40,000
3 NREGA 42,00,000
4 காலனிக்கு குடிதண்ணீர் போடுதல் 200 2,00,000

ஊராட்சி பற்றிய செய்திகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்கள்:
•    ஊராட்சி பற்றிய சிறப்பு செய்திகள்
ழ    விருதுகள்:
ழ    தனித்துவம்:
ழ    சுய மதிப்பீடு
ழ    மின்னஞ்சல் சேவைகள்: இருக்கு ஃ இல்லை:
ழ    உள்ளுர் தொண்டு நிறுவனங்கள்