ஊராட்;சி கல்வி நிலை

வ.எண். பள்ளி பெயர் வகை உள்ளுர் வெளியுர்
1 ஊராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி 8th உள்ளுர்
2 கள்ளர் பள்ளி 5th உள்ளுர்
3 காந்திஜி நடுநிலைப்பள்ளி 5th உள்ளுர்
4 ஊராட்சி பள்ளி 5th உள்ளுர்

•    பள்ளி மற்றும் கல்லூரி செல்லும் பிள்ளைகள் ஃ இளைஞர்கள்
ஆண்    :
பெண்    :
மொத்தம்    :
•    ஐவுஐ தொழிற் பயிற்சி நிறுவனங்கள்;: இருக்கு ஃ இல்லை
•    ஐஊவு – பயிற்சிகள்: இருக்கு ஃ இல்லை
•    நூலக வசதிகள்: இருக்கு ஃ இல்லை
•    நூலகம் பயன்பாட்டில் உள்ளதா: இருக்கு ஃ இல்லை
•    புத்தகங்கள் எப்போது வந்தது?