•    உள்ளுர் கலாச்சார அமைப்புகள் மற்றும் குழுக்கள்-
•    உள்ளுர் கலாச்சார செயல்பாடுகள் மற்றும் அதன் பெயர்கள்-
•    வருடத்தில் எந்த கால கட்டங்களில் கலாச்சாரங்கள் கொண்டாடப்படுகின்றன புரட்டாசி, மார்கழி, மாசி, பங்குனி
•    உள்ளுர்; கலாச்சார கதைகள் மற்றும் தெய்வங்கள் உள்ளுர் திருவிழா
•    சினிமா ஃ கலை மற்றும் பண்பாடு வங்கியிடல்
•    உள்ளுர் வங்கியிடல் வசதிகள் அரசு மற்றும் தனியார்

வ.எ வங்கி விபரம் அரசு ஃ தனியார்
1 கிராம வங்கி அரசு
2 கனரா வங்கி அரசு

•    ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் மற்றும் அனைவருக்குமான கடன் வாய்ப்புகள்
– கடன் வாய்ப்புகள் உண்டு.-
•    அரசு, தனியார் நிறுவனங்கள், தொண்டு நிறுவனங்கள், குறுங்கடன் குழுக்கள் முதலியோரின் பங்கு
மேம்பாட்டிற்கான தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பம்
•    என்ன தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன
•    உள்ளுர் மக்கள் பல்வேறு வகையான தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்ப கருவிகளைப் பற்றி தெரிந்தும் மற்றும் அவற்றை எப்படி பயன்படுத்துவது என்று அறிந்துள்ளனரா
•    என்ன வகையான திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகிறது
•    அரசு, தனியார் நிறுவனங்கள், தொண்டு நிறுவனங்கள் ஆகியன எவ்வாறு பங்காற்றுகிறது
•    பஞ்சாயத்து எவ்வாறு பங்காற்றுகிறது
• என்ன தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்ப திறன்கள் உள்ளுர் மக்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இன்னும் என்ன தேவைப்படுகிறது.  சமூக நலத்துறை மூலம் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள்
•    என்ன மாதிரியான அரசு திட்டங்கள் தற்போது உள்ளன.

• ஆண்கள், பெண்கள், குழந்தைகள், பெண் குழந்தைகள், இளைஞர், மாற்றுதிறனாளிகள் மற்றும் சிறுபான்மையினருக்கான திட்டங்கள் எண்ணிக்கை
தொண்டு நிறுவனங்கள் – எம்.எம்.எஸ்
•    இத்திட்டத்தை பெறுவதற்கு எவ்வளவு காலம் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது?
6 மாதம்
தொண்டு நிறுவனங்கள் ஃ மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள்
•    எண்ணிக்கை     : 3
தொண்டு நிறுவனங்கள் : 3
மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள்  : –
•    செயல்படும் பகுதிகள்
தொழில் வாய்ப்புகள்
•    தற்போதிருக்கும் தொழில் வாய்ப்புகள்
– உள்ளது.-
•    தொழில் பயிற்சிகள்-
•    திட்டங்கள்
– எதிர்கால திட்டம் வாழ்வாதரவு பெருக்குதல்.-
•    தொழில் பயிற்சிகள் வழங்குதலில் அரசு, தனியார் மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்களின் பங்கு – தொண்டு நிறுவனங்களின் பங்கு தேவை.
உள் கட்டமைப்புகள்
•    உள் கட்டமைப்பு சொத்துக்கள்-
•    சாலைகள், மின்சாரம், தண்ணீர் முதலியன-
•    அரசு திட்டங்கள்-
•    தபால் நிலையங்கள் : 1